VERKLARING INZAKE DE BILLIJKE VERWERKING (FAIR PROCESSING NOTICE)

VOOR KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE ZAKENPARTNERS VAN HET BEDRIJF

Laatste herziening: [22.05.2018]

1. INLEIDING

Het doel van deze verklaring inzake de billijke verwerking (de 'verklaring') is u te informeren over de manier waarop Van Genechten Packaging ('wij', 'ons' en 'onze') uw persoonsgegevens zal verwerken als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en over de maatregelen en processen die we ingesteld hebben om hun toereikende bescherming te verzekeren. Het verstrekken van deze informatie is een van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de 'AVG').

Deze verklaring roept geen contractuele relatie tussen u en ons in het leven, en wij kunnen ze op gezette tijdstippen wijzigen.

2. RECHTMATIGE VERWERKING

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken:

(a) indien u uw toestemming gegeven hebt;

(b) indien de verwerking nodig is om onze producten of diensten te leveren aan u/uw werkgever;

(c) indien de verwerking nodig is om een verzoek van u/uw werkgever te beantwoorden;

(d) indien de verwerking nodig is om onze relatie met u/uw werkgever in stand te houden;

(e) indien de verwerking nodig is voor de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

In het hierboven vermelde geval (a) kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek in te dienen zoals uiteengezet in punt 12 hierna.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

3.1 Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens over u:

(a) Uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens;

(b) Uw taak, functie en/of functietitel binnen uw tewerkstelling;

(c) Gegevens over uw voorkeuren voor types marketingevents of -materialen;

(d) Gegevens over uw toegang tot onze gebouwen, systemen en websites; en

(e) Uw berichten, feedback of bijdragen aan enquêtes en vragenlijsten.

3.2 Het kan zijn dat u verplicht bent om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, om ons in staat te stellen om ons bedrijf en onze activiteiten te beheren, om onze relatie met u/uw werkgever in stand te houden, om onze producten en diensten aan u/uw werkgever te leveren of om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te leven. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk onze relatie met u/uw werkgever niet in stand houden of onze producten of diensten niet leveren aan u/uw werkgever.
3.3 Wij stellen alles in het werk om de juistheid en volledigheid van uw persoonsgegevens die wij opslaan te handhaven en om ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens actueel blijven. U kunt ons hierbij echter aanzienlijk helpen door onmiddellijk contact met ons op te nemen als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens of als u opmerkt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben (zie punt 9 hierna). Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit onjuiste, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

4. HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Meestal verzamelen wij uw persoonsgegevens uit de informatie die u/uw werkgever verstrekt tijdens uw relatie/de relatie van uw werkgever met ons. Dit zal doorgaans gebeuren doordat u/uw werkgever ons e-mails en andere correspondentie stuurt, of visitekaartjes, of de formulieren en documenten die gebruikt worden wanneer u/uw werkgever intekent op onze lijsten voor marketingnieuws of marktgegevens, wanneer u genoemd wordt als gemachtigd persoon om zaken te doen namens uw werkgever, de aanmeldingsinformatie die u/uw werkgever gebruikt om voor eigen rekening of namens uw werkgever toegang te krijgen tot onze producten of diensten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen uit onze groepsondernemingen en de gegevens van overheidsinstanties.

5. HOE GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het beheer van onze relatie met u/uw werkgever en de levering van onze producten en diensten aan u/uw werkgever voor de volgende doeleinden:

(a) om u/uw werkgever gevraagde producten of diensten te leveren;

(b) om uw berichten of posts/de berichten of posts van uw werkgever aan ons te beantwoorden;

(c) om u/uw werkgever reclame- en marketingmateriaal over onze producten en diensten te leveren waarin u/uw werkgever volgens ons mogelijk in geïnteresseerd bent/is;

(d) om ons productassortiment, onze diensten, winkels, computersystemen en websites te beheren, te ontwikkelen en te verbeteren;

(e) om de naleving van de wetgeving en ons beleid en normen te monitoren en te evalueren;

(f) om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en verzoeken van overal ter wereld. Dit omvat bijvoorbeeld de rapportage aan en/of een controle door nationale en internationale toezichthoudende instanties;

(g) om controles op witwassen, financiële en kredietcontroles uit te voeren en om fraude en misdrijven te voorkomen en op te sporen;

(h) voor administratieve doeleinden met betrekking tot de beveiliging van en toegang tot onze systemen, gebouwen, platformen, websites en toepassingen;

(i) om aan gerechtelijke bevelen te voldoen en onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of te verdedigen;

(j) voor alle andere gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden;

(k) zoals anders toegestaan of vereist door alle geldende wetten of voorschriften.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden aan (en gebruikt of opgeslagen worden in) een land of grondgebied buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), met inbegrip van landen waarvan de wetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden als binnen de EU bestaat. Wij kunnen uw persoonsgegevens met name delen met onze groepsondernemingen buiten de EU, met inbegrip van Rusland. Wij zullen ervoor zorgen dat deze internationale overdrachten onderworpen worden aan adequate of geschikte veiligheidsmaatregelen, zoals vereist door de AVG.

7. WANNEER KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAKEN?

Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet en zullen dat ook nooit doen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel openbaar maken aan de volgende ontvangers:

(a) onze groepsondernemingen;

(b) derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken (zoals de aanbieders van onze systemen, waaronder de aanbieders van clouddiensten);

(c) derden die uw persoonsgegevens voor eigen rekening verwerken, maar dat doen door namens ons aan u of uw werkgever een dienst te leveren (zoals onze leveranciers);

(d) bedrijven die diensten leveren voor controles op witwassen, de vermindering van kredietrisico's en andere fraude- en misdaadbestrijdingsdoeleinden, en bedrijven die gelijkaardige diensten leveren, zoals financiële instellingen, kredietinformatiebureaus en toezichthoudende instanties waarmee deze informatie gedeeld wordt;

(e) elke derde waaraan wij onze rechten of verplichtingen toekennen of noveren;

(f) elke potentiële koper voor het geval dat wij een deel van ons bedrijf of middelen verkopen; en

(g) elke overheid, regelgevende instantie, handhavingsinstantie of uitwisselingsinstantie of rechtbank waarbij we verplicht zijn dit te doen door de toepasselijke wetgeving of voorschriften of op hun verzoek.

8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zijn vastbesloten uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te stellen en zullen passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en handhaven om een beveiligingsniveau te verzekeren om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang.

9. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

9.1 Als u:

(a) uw persoonsgegevens wilt bijwerken, wijzigen of wissen of een kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben wilt verkrijgen;

of

(b) het gebruik van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben door ons wilt beperken of stopzetten, kunt u dit aanvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in punt 12 hierna.

9.2 In elk van de bovenvermelde situaties kunnen wij verzoeken dat u uw identiteit bewijst door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken, zodat wij kunnen voldoen aan onze beveiligingsverplichtingen en de ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens kunnen voorkomen.

10. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij zullen uw gegevens maar zo lang bewaren als nodig is om het doel te vervullen waarvoor ze verzameld werden of om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of interne beleidseisen.

11. HOE UPDATEN OF WIJZIGEN WIJ DEZE VERKLARING INZAKE DE BILLIJKE VERWERKING (FAIR PROCESSING NOTICE)?

Wij kunnen delen van deze verklaring wijzigen of bijwerken om onze naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften te handhaven of naar aanleiding van een aanpassing van onze interne praktijken. Hiertoe zullen wij deze verklaring bijwerken en ze aan u ter beschikking stellen. U zult niet altijd onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van deze wijziging. Raadpleeg dus regelmatig deze verklaring op onze bedrijfswebsite vangenechten.com, zodat u volledig op de hoogte bent van alle wijzigingen of updates.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt over de inhoud van deze verklaring of uw persoonsgegevens, of als u een verzoek hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, vragen wij u om contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens:

E-mail: gdpr@vangenechten.com
Postadres: Data Protection Compliance Manager

Van Genechten Packaging
Raadsherenstraat 2
2300 Turnhout – België

Telefoon: +32 14 403 640

 

 

Wij maken gebruik van cookies om u de beste website-ervaring te bieden.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookie- en privacybeleid.

X