INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH

DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH, DOSTAWCÓW i INNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Ostatnia aktualizacja: [22.05.2018 r.]

1. WSTĘP

Niniejsza informacja o rzetelnym przetwarzaniu danych („Informacja”) dotyczy sposobu, w jaki firma Van Genechten Packaging („my”, „nas” i „nasz”) będzie przetwarzać twoje dane osobowe jako administrator danych, oraz środków i procesów wdrożonych przez nas w celu zapewnienia ich odpowiedniej ochrony. Udzielenie tej informacji jest jednym z wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”).

Niniejsza informacja nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy tobą a nami i może ulegać okresowym zmianom.

2. PRZETWARZANIE ZGODNE Z PRAWEM

Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie w następujących przypadkach:

(a) otrzymaliśmy na to twoją zgodę;

(b) przetwarzanie jest niezbędne do dostarczania produktów lub usług tobie/twojemu pracodawcy;

(c) przetwarzanie jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na żądanie otrzymane od ciebie/twojego pracodawcy;

(d) przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania relacji z tobą/twoim pracodawcą;

(e) przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi.

W przypadku (a) możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili, składając żądanie określone w punkcie 12 poniżej.

3. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE CIEBIE ZBIERAMY

3.1 Przetwarzamy następujące rodzaje twoich danych osobowych:

(a) twoje imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe;

(b) twoją rolę, stanowisko i/lub tytuł zawodowy w ramach zatrudnienia;

(c) dane dotyczące preferowanych rodzajów wydarzeń i materiałów marketingowych;

(d) dane dotyczące twojego dostępu do naszych obiektów, systemów, stron internetowych; oraz

(e) twoje wiadomości, informacje zwrotne lub odpowiedzi udzielone w ankietach i kwestionariuszach.

3.2 Podanie danych osobowych może być niezbędne, abyśmy mogli zarządzać naszą działalnością i czynnościami, utrzymywać relację z tobą/twoim pracodawcą, dostarczać produkty lub usługi tobie/twojemu pracodawcy lub przestrzegać obowiązków prawnych i regulacyjnych. Jeżeli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie utrzymywać naszej relacji z tobą/twoim pracodawcą lub dostarczać produktów lub usług tobie/twojemu pracodawcy.
3.3 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać dokładność, kompletność i aktualność twoich danych osobowych, które przechowujemy. Możesz nam w tym w dużej mierze pomóc, niezwłocznie kontaktując się z nami w razie jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych lub powzięcia wiedzy o posiadaniu przez nas błędnych danych osobowych dotyczących ciebie (patrz punkt 9 poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z podania przez ciebie niedokładnych, nieprawdziwych, niewystarczających lub niepełnych danych osobowych.

4. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE

Zwykle zbieramy dane osobowe z informacji podanych przez ciebie/twojego pracodawcę w okresie trwania naszej relacji z tobą/twoim pracodawcą. Odbywa się to zwykle na podstawie wysyłanych do nas przez ciebie/twojego pracodawcę e-maili i innej korespondencji, wizytówek, formularzy i dokumentów wykorzystywanych podczas zapisywania się przez ciebie/twojego pracodawcę na nasze listy marketingowe lub informacyjne, wskazania ciebie jako osoby upoważnionej do dokonywania transakcji w imieniu pracodawcy, danych rejestracyjnych twoich/twojego pracodawcy służących do uzyskania dostępu do naszych produktów lub usług w imieniu własnym lub pracodawcy.

Możemy również zbierać dane osobowe od spółek grupy i z dokumentacji agencji rządowych.

5. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w związku z zarządzaniem naszą relacją z tobą/twoim pracodawcą oraz dostarczaniem produktów i usług tobie/twojemu pracodawcy do następujących celów:

(a) dostarczania tobie/twojemu pracodawcy zamówionych produktów lub usług;

(b) odpowiedzi na wiadomości lub posty otrzymane od ciebie/twojego pracodawcy;

(c) dostarczania tobie/twojemu pracodawcy materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które według nas mogą interesować ciebie/twojego pracodawcę;

(d) rozwoju i udoskonalania asortymentu produktów, usług, sklepów, systemów informatycznych i stron internetowych oraz zarządzania nimi;

(e) monitorowania i oceny zgodności z prawem oraz naszymi politykami i normami;

(f) zapewniania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz żądaniami w każdym kraju na świecie, w tym sprawozdawczości i/lub poddawania się audytowi prowadzonemu przez krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne;

(g) przeprowadzania kontroli w związku z praniem pieniędzy, kontroli finansowych i kredytowych oraz zapobiegania oszustwom i przestępstwom, a także ich wykrywania;

(h) administracji w związku z bezpieczeństwem i dostępem do naszych systemów, obiektów, platform oraz stron internetowych i aplikacji;

(i) zapewniania zgodności z postanowieniami sądów oraz egzekwowania i/lub obrony naszych praw;

(j) wszelkich innych zgodnych z prawem celów gospodarczych; oraz

(k) jeżeli zezwalają na to właściwe przepisy lub regulacje lub jest to wymóg prawny.

6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane (co obejmuje również dostęp i przechowywanie) do krajów lub terytoriów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, których prawa nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje UE. W szczególności możemy udostępniać twoje dane osobowe spółkom grupy poza UE, w tym w Rosji. Zapewnimy, że każde takie międzynarodowe przekazanie zostanie odpowiednio zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.

7. KIEDY MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Nie będziemy nigdy sprzedawać, twoich danych osobowych. Będziemy je udostępniać/powierzać wyłącznie poniższym odbiorcom:

(a) spółkom grupy;

(b) osobom trzecim, które przetwarzają twoje dane osobowe w naszym imieniu (takim jak dostawcy naszych systemów, w tym dostawcy chmury);

(c) osobom trzecim, które przetwarzają twoje dane osobowe we własnym imieniu, ale poprzez dostarczanie tobie lub twojemu pracodawcy usługi w naszym imieniu (takim jak nasi dostawcy);

(d) spółkom dostarczającym usługi do celów kontroli prania pieniędzy, zmniejszania ryzyka kredytowego i innych celów zapobiegania oszustwom i przestępstwom oraz spółkom dostarczającym podobne usługi, w tym instytucjom finansowych, biurom informacji kredytowej i organom regulacyjnym, którym udostępniane są takie informacje;

(e) jakiejkolwiek osobie trzeciej, na którą przeniesiemy lub której przekażemy którekolwiek z naszych praw lub obowiązków;

(f) jakiemukolwiek potencjalnemu nabywcy w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części naszej firmy lub majątku; oraz

(g) jakiejkolwiek agencji rządowej lub regulacyjnej, organowi wykonawczemu lub uczestniczącemu w mechanizmie wymiany informacji lub sądowi, jeżeli jesteśmy do tego zobligowani zgodnie z obowiązującym prawem lub na ich żądanie.

8. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Stawiamy sobie za cel ochronę i zabezpieczenie twoich danych osobowych i wdrożymy oraz będziemy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa właściwy do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub dostępem.

9. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE ZBIERANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Jeżeli chcesz:

(a) zaktualizować, zmodyfikować, usunąć swoje dane osobowe lub otrzymać kopię posiadanych przez nas twoich danych osobowych;

lub

(b) ograniczyć lub uniemożliwić nam wykorzystywanie posiadanych przez nas twoich danych osobowych,możesz złożyć stosowne żądanie, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 12 poniżej.

9.2 W każdej z powyższych sytuacji możemy zwrócić się do ciebie z żądaniem potwierdzenia twojej tożsamości np. na podstawie kopii ważnego dokumentu tożsamości, abyśmy mogli spełnić wymóg zapewnienia bezpieczeństwa oraz uniknąć nieupoważnionego ujawnienia danych.

10. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, oraz do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych lub wewnętrznych.

11. JAK AKTUALIZUJEMY LUB MODYFIKUJEMY TĘ INFORMACJĘ O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH

Możemy modyfikować lub aktualizować fragmenty niniejszej informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i regulacjami lub w wyniku aktualizacji praktyk wewnętrznych. Będzie się to odbywać w drodze aktualizacji niniejszej informacji, po czym zostanie ci ona udostępniona. Nie zawsze przekażemy ci bezpośrednie powiadomienie o takiej modyfikacji. W związku z tym regularnie sprawdzaj niniejszą informację na naszej stronie firmowej vangenechten.com, aby posiadać pełną wiedzę o wszelkich modyfikacjach lub aktualizacjach.

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszej informacji lub twoich danych osobowych lub zamiaru złożenia żądania dotyczącego danych osobowych skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:

E-mail: gdpr@vangenechten.com
Adres: Data Protection Compliance Manager

Van Genechten Packaging
Raadsherenstraat 2
2300 Turnhout – Belgia

Telefon: +32 14 403 640

 

 

Korzystamy z plików cookies, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej.

Kontynuacja używania naszej strony oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Tutaj dowiesz się więcej o polityce plików cookie i prywatności.

X